GDPR

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci poměru založeného kupní smlouvou uzavřenou mezi Vámi jako kupujícím a inPHARM spol. s r.o., IČ: 31349510, se sídlem 85101 Bratislava, Kopčianská 8/A, Slovenská republika jednající prostřednictvím inPHARM spol. s r.o., organizační složka, IČ 27109640, se sídlem V Lipkách 647, 154 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 49203, jako prodávajícím.

Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“). V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je inPHARM spol. s r.o., IČ: 31349510, se sídlem 85101 Bratislava, Kopčianská 8/A, Slovenská republika jednající prostřednictvím inPHARM spol. s r.o., organizační složka, IČ 27109640, se sídlem V Lipkách 647, 154 00 Praha 5, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 49203 (dále jen „Správce“).

OBECNĚ - CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

NA JAKÉM ZÁKLADĚ ZPRACOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť zpracování je nezbytné pro splnění kupní smlouvy, jejíž smluvní stranou jste a dále neboť zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti (daňové, účetní, archivační), která se na nás vztahuje.

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZPRACOVÁVANÝCH SPRÁVCEM

Informujeme Vás, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo, e-mail.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) a f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, Vaše osobní údaje k těmto účelům:

  • realizace kupní smlouvy a plnění práv a povinností z ní vyplývajících;
  • zasílání reklamních sdělení ve formě písemných či elektronických dokumentů.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje budeme ukládat po dobu trvání kupní smlouvy a následně po dobu tří let po ukončení předmětného smluvního vztahu.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě.

Vaše osobní údaje nepředáváme a nemáme v úmyslu předat do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požádat Správce o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů. 

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl Správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému Správci, aniž by tomu Správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

V případě, že byste se domnívali, že Společnost provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochrannou Vašeho soukromého a osobního života nebo s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

Námitku můžete vznést také proti zasílání obchodních sdělení. V takovém případě Vám nebudeme newslettery a obchodní sdělení zasílat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

V Praze dne 10. 8. 2018

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.